Regulamin Bawialni M.

Bawialnia M. w stylu Montessori to bawialnia edukacyjna, z której mogą korzystać dzieci wraz rodzicami od 0 do 6 roku życia.

 1. Przed wejściem do Bawialni rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Bawialnia M. jest przestrzenią składającą się z dwóch sal. Dzieci w obu salach przebywają pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. W skład bawialni wchodzi również toaleta i aneks kuchenny, do którego mają dostęp pracownicy oraz rodzice.
 3. Korzystanie z Bawialni M. przez dzieci jest odpłatne. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszących jest bezpłatny. Ceny naliczane są według przyjętego cennika. Płatność gotówką, kartą lub przelewem.
 4. Dzieci przebywają w Bawialni M. pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Zajęcia trwają 45-50 min (MINI PRZEDSZKOLE 2h). Opłata za zajęcia obejmuje BILET WSTĘPU na dane zajęcia oraz 25 min zabawy po zajęciach. Po tym czasie należy uiścić opłatę wg obowiązującego cennika.
 6. Dzieci, rodzice, prawni opiekunowie mogą przebywać na terenie Bawialni wyłącznie w skarpetkach po zdjęciu obuwia używanego na zewnątrz. Obuwie i okrycie wierzchnie pozostawiają w szatni.
 7. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Bawialni M, Bawialnia M. nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bawialni M. odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie dzieci sprawujący nad nimi opiekę.
 9. Pracownicy Bawialni M. sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z Bawialni M.
 10. Na terenie Bawialni M. w szczególności zabrania się:
  - popychania innych dzieci,
  - żucia gumy,
  - biegania, skakania z napojami lub jedzeniem w ręku lub w jamie ustnej,
  - wynoszenia zabawek oraz innych pomocy edukacyjnych należących do Bawialni M.,
  - wnoszenia zabawek z zewnątrz,
  - wspinania się po szafkach, regałach,
  - niszczenia zabawek i pomocy edukacyjnych należących do Bawialni M.
  - korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników Bawialni M.
 11. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 12. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Bawialni M. osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia do Bawialni M. osobom z widocznymi oznakami infekcji. Obowiązkiem Opiekunów jest poinformowanie personelu Bawialni o wszelkich schorzeniach dziecka takich jak: epilepsja, astma, zaburzenia słuchu, niepełnosprawność ruchowa, schorzenie kręgosłupa itp.
 13. Na terenie Bawialni M. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 14. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy prosimy zgłaszać personelowi Bawialni.
 15. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie planowanych zmian w miejscu ogólnodostępnym w Bawialni M .
Regulamin zajęć i warsztatów w Bawialni M.
 1. Organizatorem zajęć jest Bawialnia M. w stylu Montessori. Zajęcia odbywają się w siedzibie Bawialni M, przy ul. Kościelnej 3 w Krakowie.
 2. Na zajęciach organizowanych dla dzieci i rodziców/opiekunów dziecko przebywa pod stałą opieką rodzica/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Dzieci pozostawiane na zajęciach bez opiekunów może odebrać tylko osoba, z którą dziecko przyszło na zajęcia lub inna osoba wskazana przez rodzica w karcie uczestnika zajęć.
 4. Zachęca się rodziców, aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w miękkich kapciach lub skarpetkach antypoślizgowych.
 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.
 6. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie Bawialni, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 
 7. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 8. Na zajęcia i warsztaty organizowane w Bawialni należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie pod numerem 579 906 908 lub przez nasz Instagram.
 9. W celu rezerwacji miejsca należy uiścić opłatę za bilet wstępu na konto bankowe Bawialni M. Bezkarne odwołane rezerwacji może mieć miejsce jedynie do godz. 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Po godz. 20:00 kwota zostaje niezwrócona.
 10. Prosimy o zgłaszanie nieobecności na warsztatach/zajęciach najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. Po godzinie 20:00 zapisana osoba zobligowana jest do zapłaty kwoty za zajęcia.
 11. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych. 
 12. Zakupiony karnet na zajęcia upoważnia do 4 wejść i jest ważny przez 5 tygodni. Niewykorzystane wejścia po indywidualnej konsultacji z pracownikami Bawialni można odrobić w innym terminie.
 13. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia).
 14. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za nieprzeprowadzone zajęcia.
 15. Zapisanie dziecka na zajęcia lub uczestnictwo w pojedynczych zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.