Regulamin Bawialni M.

Bawialnia M. w stylu Montessori to bawialnia edukacyjna, z której mogą korzystać dzieci wraz rodzicami od 0 do 6 roku życia. 

 1. Przed wejściem do Bawialni rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Bawialnia M. jest przestrzenią, w której znajdują się: sala zabaw dla dzieci od 0 roku życia do 2 lat oraz sala dla dzieci od 2 roku życia do 6 lat. Dzieci w obu salach przebywają pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. W skład bawialni wchodzi również aneks kuchenny do, którego mają dostęp pracownicy oraz rodzice.
 3. Korzystanie z Bawialni M. przez dzieci jest odpłatne. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszących jest bezpłatny. Ceny naliczane są według przyjętego cennika. Płatność tylko gotówką tj.:
  opłata za 1 h – 25 zł
  opłata za 2 h – 40 zł
  opłata w Strefie Wolnej Zabawy za 2h – 30 zł
 4. Dzieci przebywają w Bawialni M. pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Dzieci, rodzice, prawni opiekunowie mogą przebywać na terenie Bawialni wyłącznie
  w skarpetkach po zdjęciu obuwia używanego na zewnątrz. Obuwie i okrycie wierzchnie pozostawiając w szatni.
 6. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Bawialni M, Bawialnia M. nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bawialni M. odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie dzieci sprawujący nad nimi opiekę.
 8. Pracownicy Bawialni M. sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z Bawialni M.
 9. Na terenie Bawialni M. w szczególności zabrania się:
  - popychania innych dzieci,
  - żucia gumy,
  - biegania, skakania z napojami lub  jedzeniem w ręku lub w jamie ustnej,
  - wynoszenia zabawek oraz innych pomocy edukacyjnych należących do Bawialni M.,
  - wnoszenia zabawek z zewnątrz,
  - wspinania się po szafkach, regałach,
  - niszczenia zabawek i pomocy edukacyjnych należących do Bawialni M.
  -korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników Bawialni M.
 10. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 11. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Bawialni M. osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący
  w danym dniu może odmówić wejścia do Bawialni M. osobom z widocznymi oznakami infekcji. Obowiązkiem Opiekunów jest poinformowanie personelu Sali Zabaw o wszelkich schorzeniach dziecka np. takich jak: epilepsja, astma, zaburzenia słuchu, niepełnosprawność ruchowa, schorzenie kręgosłupa itp.
 12. Na terenie Bawialni M. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 13. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy prosimy zgłaszać personelowi Bawialni.
 14. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie planowanych zmian w miejscu ogólnodostępnym w Bawialni M .

Regulamin zajęć i warsztatów w Bawialni M.

 1. Organizatorem zajęć jest Bawialnia M. w stylu Montessori. Zajęcia odbywają się w siedzibie Bawialni M, przy ul. Kościelnej 3 w Krakowie.
 2. Na zajęciach organizowanych dla dzieci i rodziców/opiekunów dziecko przebywa pod stałą opieką rodzica/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Dzieci pozostawiane na zajęciach bez opiekunów może odebrać tylko osoba, z którą dziecko przyszło na zajęcia lub inna osoba wskazana przez rodzica w karcie uczestnika zajęć.
 4. Na zajęciach obowiązuje zamiana obuwia. Zachęca się rodziców aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w miękkich kapciach lub skarpetkach antypoślizgowych.
 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.
 6. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie Bawialni, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 
 7. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 8. Na zajęcia i warsztaty organizowane w Bawialni należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie pod numerem 502 699 002 lub mailowo: m@bawialniam.pl. Gwarancją uczestnictwa w zajęciach jest przedpłata pełnej kwoty na numer konta Bawialni: 28 1140 2004 0000 3702 7715 8974
 9. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych. 
 10. Zakupiony karnet na zajęcia upoważnia do 4 wejść i jest ważny przez 5 tygodni. Niewykorzystane wejścia po indywidualnej konsultacji z pracownikami Bawialni można odrobić w innym terminie.
 11. Prosimy o zgłaszanie nieobecności na warsztatach najpóźniej do godz. 19:00 w dniu poprzedzającym zajęcia.
 12. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia).
 13. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za nieprzeprowadzone zajęcia.
 14. Zapisanie dziecka na zajęcia lub uczestnictwo w pojedynczych zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.