Regulamin Bawialni M.

Bawialnia M. w stylu Montessori to bawialnia edukacyjna, z której mogą korzystać dzieci wraz rodzicami od 0 do 6 roku życia.

 1. Przed wejściem do Bawialni rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Bawialnia M. jest przestrzenią składającą się z dwóch sal. Dzieci w obu salach przebywają pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. W skład bawialni wchodzi również toaleta i aneks kuchenny, do którego mają dostęp pracownicy oraz rodzice.
 3. Korzystanie z Bawialni M. przez dzieci jest odpłatne. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszących jest bezpłatny. Ceny naliczane są według przyjętego cennika. Płatność gotówką, kartą lub przelewem. Dane do przelewu: GWARANT Jacek Drabek, nr rachunku: 34 1940 1076 3196 8201 0000 0000. W tytule prosimy wpisać: BILET WSTĘPU + IMIĘ DZIECKA
  • opłata za  1h w Strefie Wolnej Zabawy (dziecko+opiekun) – 20 zł (rodzeństwo 50%)
  • każde kolejne 30 min zabawy +9zł
  • opłata za zajęcia tematyczne (dziecko+opiekun) - 40 zł /Sensoplastyka 45 zł/
  • karnet zajęcia (140 zł 4 wejścia ważny 5 tygodni)
  • karnet zabawa (130 zł ważny 4 tygodnie)
 4. Dzieci przebywają w Bawialni M. pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Zajęcia trwają 45-50 min (MINI PRZEDSZKOLE 1h45min). Opłata za zajęcia obejmuje BILET WSTĘPU na dane zajęcia oraz 25 min zabawy po zajęciach. Po tym czasie należy uiścić opłatę w wysokości 1h zabawy czyli 20 zł.
 6. Dzieci, rodzice, prawni opiekunowie mogą przebywać na terenie Bawialni wyłącznie w skarpetkach po zdjęciu obuwia używanego na zewnątrz. Obuwie i okrycie wierzchnie pozostawiają w szatni.
 7. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Bawialni M, Bawialnia M. nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bawialni M. odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie dzieci sprawujący nad nimi opiekę.
 9. Pracownicy Bawialni M. sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z Bawialni M.
 10. Na terenie Bawialni M. w szczególności zabrania się:
  - popychania innych dzieci,
  - żucia gumy,
  - biegania, skakania z napojami lub jedzeniem w ręku lub w jamie ustnej,
  - wynoszenia zabawek oraz innych pomocy edukacyjnych należących do Bawialni M.,
  - wnoszenia zabawek z zewnątrz,
  - wspinania się po szafkach, regałach,
  - niszczenia zabawek i pomocy edukacyjnych należących do Bawialni M.
  - korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników Bawialni M.
 11. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 12. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Bawialni M. osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia do Bawialni M. osobom z widocznymi oznakami infekcji. Obowiązkiem Opiekunów jest poinformowanie personelu Bawialni o wszelkich schorzeniach dziecka takich jak: epilepsja, astma, zaburzenia słuchu, niepełnosprawność ruchowa, schorzenie kręgosłupa itp.
 13. Na terenie Bawialni M. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 14. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy prosimy zgłaszać personelowi Bawialni.
 15. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie planowanych zmian w miejscu ogólnodostępnym w Bawialni M .
Regulamin zajęć i warsztatów w Bawialni M.
 1. Organizatorem zajęć jest Bawialnia M. w stylu Montessori. Zajęcia odbywają się w siedzibie Bawialni M, przy ul. Kościelnej 3 w Krakowie.
 2. Na zajęciach organizowanych dla dzieci i rodziców/opiekunów dziecko przebywa pod stałą opieką rodzica/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Dzieci pozostawiane na zajęciach bez opiekunów może odebrać tylko osoba, z którą dziecko przyszło na zajęcia lub inna osoba wskazana przez rodzica w karcie uczestnika zajęć.
 4. Zachęca się rodziców, aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w miękkich kapciach lub skarpetkach antypoślizgowych.
 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.
 6. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie Bawialni, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 
 7. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 8. Na zajęcia i warsztaty organizowane w Bawialni należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie pod numerem 579 906 908, poprzez Facebooka Bawialni lub mailowo: m@bawialniam.pl
 9. W celu rezerwacji miejsca należy uiścić opłatę za bilet wstępu na konto bankowe Bawialni M. Bezkarne odwołane rezerwacji może mieć miejsce jedynie do godz. 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Po godz. 20:00 kwota zostaje niezwrócona.
 10. Prosimy o zgłaszanie nieobecności na warsztatach/zajęciach najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. Po godzinie 20:00 zapisana osoba zobligowana jest do zapłaty kwoty za zajęcia. Dane do przelewu można znaleźć w zakładce KONTAKT na stronie Bawialni.
 11. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych. 
 12. Zakupiony karnet na zajęcia upoważnia do 4 wejść i jest ważny przez 5 tygodni. Niewykorzystane wejścia po indywidualnej konsultacji z pracownikami Bawialni można odrobić w innym terminie.
 13. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia).
 14. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za nieprzeprowadzone zajęcia.
 15. Zapisanie dziecka na zajęcia lub uczestnictwo w pojedynczych zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
ZASADY KORZYSTANIA Z BAWIALNI W REŻIMIE SANITARNYM
 • Do Bawialni może wejść wyłącznie dziecko/rodzic/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • Z usług Bawialni nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych
 • Zalecane jest, aby do Bawialni z jednym dzieckiem przychodził jeden rodzic/opiekun
 • W strefie wejścia do Bawialni są umieszczone środki do dezynfekcji rąk dla dorosłych oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk
 • Każda osoba dorosła wchodząca do Bawialni powinna dezynfekować ręce przy wejściu płynem dezynfekującym
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren Bawialni i po wyjściu z niej
 • Powierzchnie, podłoże oraz zabawki będą dezynfekowane minimum 2 razy dziennie
 • Przed wejściem do Bawialni obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste
 • W Bawialni nie powinno się przebywać bez skarpetek
 • Dziecko nie powinno zabierać do Bawialni swoich zabawek i innych domowych przedmiotów
 • Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci
 • Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry
 • Dodatkowo codziennie na koniec dnia całe pomieszczenie będzie odkurzane, wietrzone, dezynfekowane, a powietrze oczyszczane sprzętem oczyszczającym na maksymalnej jego mocy
 • Pomieszczenia będą ozonowane minimum raz na kwartał
 • Bawialnia zobowiązuje się regularnie dezynfekować powierzchnie dotykowe, w tym między innymi poręcze, klamki, włączniki, kontakty