Bilingual Playroom

zajęcia bilingual playroom

Raz w tygodniu otwieramy się dla rodzin dwujęzycznych (angielsko-polskich) na Strefie Wolnej Zabawy. Zapraszamy dzieci i rodziców do spędzenia czasu w swobodny i nieskrępowany sposób. Bycie osobą bilingwalną oznacza zanurzenie w dwóch kulturach, w dwóch różnych oglądach świata. Nasze spotkania stworzą więc możliwość bliższego poznania się oraz będą okazją do skorzystania ze wspólnej przestrzeni przez dzieci i rodziców o podobnych doświadczeniach.  

Termin: poniedziałki 16:00

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 579 906 908.


Once a week we are open for bilingual (English-Polish) families at the Free Fun Zone. We invite children and parents to spend their time freely. Being a bilingual person means being immersed in two cultures, in two different views of the world. Our meetings will create an opportunity to get to know each other better and will be an opportunity for children and parents with similar experiences to take advantage of the common space.

Date: Mondays 4:00 PM

Feel free to contact by calling 579 906 908.